Grunnþættir menntunar og lykilhæfni

Gerð er krafa um að framhaldsskólar skipuleggi námsbrautir sínar þannig að ákveðnum lykilhæfnimarkmiðum verði náð.

Unnið er með grunnþætti og lykilhæfni á eftirfarandi hátt á U-braut skólans:

Heilbrigði: Á námsbrautinni er unnið með heilbrigði. Nemendur eru hvattir til að stunda heilbrigt líf í áföngum á borð við íþróttir og næringafræði. Einnig eru nemendur hvattir til að fylgja settri forvarnarstefnu til að taka heilbrigðar ákvarðanir í lífinu.

Jafnrétti: Nemendum er boðið upp á nám við hæfi hvers og eins. Í áföngum á borð við lífsleikni og lögfræði eru þeir hvattir til að fagna fjölbreytileikanum í þjóðfélaginu. Í öllum áföngum Nýju Akademíunnar geta fatlaðir og ófatlaðir nemendur unnið saman.

Lýðræði og mannréttindi: Nemendur eru hvattir til að hafa skoðanir á málefnum daglegs lífs, náminu og skólanum og taka tillit til þessa við ákvarðanatökur. Undirstöðuáfangi í lögfræði kennir nemendum m.a. að álykta um umfang réttinda sinna í samskiptum við yfirvöld og aðra opinbera aðila og þjálfar nemendur í lýðræðislegu gildismati.

Menntun til sjálfbærni: Á U-braut er unnið að því að þjálfa nemendur í að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir, bæði munnlega og skriflega. Áfangar á borð við umhverfisfræði og félagsfræði þjálfa nemendur í að efla menningarlæsi sitt og fjalla um mismunandi samfélög og menningarhópa. Upplýsingatæknin þjálfar nemendur í að nýta sér margvíslega tækni til þekkingarleitar og stærðfræðin þjálfar nemendur í að afla sér gagna, flokka og nýta sér upplýsingar á gagnrýninn hátt.

Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar: Á U-braut eru nemendur hvattir til að sýna frumkvæði í verkefnavinnu. Þeim verður ráðlagt að velja sér fjölbreytta valáfanga.

Læsi, tjáning og samskipti á íslensku: Óhætt er að fullyrða að allir áfangar brautarinnar gera þá kröfu, að nemendur séu færir um að tjá sig á margvíslegan hátt um námsefnið.

Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum: Tilgangur enskukennslu brautarinnar er m.a. sá að nemendur geti lesið, tjáð sig og skrifað á fullnægjandi hátt.

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar: Unnið er með þennan grunnþátt á þann hátt, að nemendur öðlist tölfræðilegt læsi til að geta lesið og sett fram rannsóknarniðurstöður með gagnrýnu hugarfari og séu jafnframt færir um að beita fræðilegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mat, úrvinnslu og túlkun.

Það er mat skólameistara Nýju Akademíunnar, að öllum þessum lykilhæfniþáttum séu gerð skil í heildarskipulagi U-brautar og að þessir þættir komi jafnframt skýrt í ljós í öllum áfangalýsingum, þótt augljóst sé að þeir náist ekki allir í hverri námsgrein.


Last modified: Saturday, 15 October 2016, 4:31 PM